Text Box: Начало
Text Box: Документи
Text Box: Практически упражнения

Контакти

0884 875 360, 0886 891 491, e-mail: auto@naredba41.com

Обучение в движение

Карта за квалификация на водача

Карта за квалификация на водача

Text Box:

Карта за квалификация на водача

Карта за квалификация на водача

Карта за квалификация на водача

Text Box:

ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ НА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ

Телефони за поръчка:

0884 875 360, 0886 891 491

e-mail: auto@naredba41.com

Цена: 19,90 лв.

Г Р А Ф И К
за провеждане на изпитни сесии за придобиване на професионална компетентност
"Ръководител на транспортна дейност"
ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ – МАРТ 2012 г.

Г Р А Ф И К
за провеждане на изпитни сесии за придобиване на професионална компетентност
"Ръководител на транспортна дейност"
ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ – ЮНИ 2012 г.

За явяване на изпит кандидатите за придобиване на професионална компетентност представят в съответната дирекция “Автомобилна администрация” заявление по образец, не по-късно от 15 дни преди първата дата на избраната от тях изпитна сесия. Към заявлението се прилагат:

копие от дипломата за завършено средно образование;

банково бордеро за платена такса за явяване на изпит, съгласно чл.85 на Тарифа 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, прeведени по сметката на ИА ”Автомобилна администрация”.

Определен от Областния отдел “Контролна дейност - ДАИ” служител, преглежда и приема документите на кандидатите. Документите не се приемат, когато са непълни или неточни. Оригиналите на дипломите/свидетелствата за завършено образование се представят за проверка. Служителят на ОО КД -ДАИ заверява копието, като отразява датата на сверяване, вписва фамилията си и се подписва.

За повторно и всяко следващо явяване, кандидатите подават заявление, в което се посочва последната изпитна сесия, на която кандидатът се е явил. Към заявлението се прилага банково бордеро за платена такса за явяване на изпит, съгласно чл. 85 на Тарифа 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията преведени по сметката на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

 

Удостоверенията за професионална компетентност за ръководител на транспортна дейност се получават от деловодството на ИА “АА” – гр. София, ул. Гурко № 5.

Срокът за издаване на удостоверенията за професионална компетентност е до 30 дни след провеждане на съответния изпит.

За получаване на удостоверението е необходимо да се представи личен документ на притежателя и банково бордеро за платена такса за издаване на удостоверения за професионална компетентност съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Удостоверение за професионална компетентност може да се получи от трети лица след представяне на пълномощно и личен документ на приносителя на пълномощното.

Списък на предметите, върху които се полага изпит за професионална компетентност за ръководител на транспортна дейност са определени в Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1 Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, издадена от Министерството на транспорта и съобщенията и приложение № 1 към чл. 6, ал. 1 Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на република българия издадена от Министерството на транспорта.

Телефони за информация: 02/ 930 88 22 / 33

Информация за провеждането на изпитите, записването в изпитните протоколи и резултати от изпита на сайта www.rta.government.bg

Наредба № 11 за международен
автомобилен превоз

Наредба № 33 за превоз на територията
на Република България

на товари

на пътници

на товари

на пътници

10-11.01.2012 г.
гр. Ловеч, ОО КД ДАИ

10-11.01.2012 г.
гр. Ловеч, ОО КД ДАИ

10-11.01.2012 г.
гр. Ловеч, ОО КД ДАИ

10-11.01.2012 г.
гр. Ловеч, ОО КД ДАИ

19-20.01.2012 г.
гр. София, ул.”Гурко” №5

19-20.01.2012 г.
гр. София, ул.”Гурко” №5

19-20.01.2012 г.
гр. София, ул.”Гурко” №5

19-20.01.2012 г.
гр. София, ул.”Гурко” №5

31.01-02.02.2012г.
гр. Смолян, ОО КД ДАИ

31.01-02.02.2012г.
гр. Смолян, ОО КД ДАИ

31.01-02.02.2012г.
гр. Смолян, ОО КД ДАИ

31.01-02.02.2012г.
гр. Смолян, ОО КД ДАИ

08-09.02.2012г.
гр. Бургас, ОО КД ДАИ

08-09.02.2012г.
гр. Бургас, ОО КД ДАИ

08-09.02.2012г.
гр. Бургас, ОО КД ДАИ

08-09.02.2012г.
гр. Бургас, ОО КД ДАИ

16-17.02.2012 г.
гр. София, ул.”Гурко” №5

16-17.02.2012 г.
гр. София, ул.”Гурко” №5

16-17.02.2012 г.
гр. София, ул.”Гурко” №5

16-17.02.2012 г.
гр. София, ул.”Гурко” №5

28-29.02.2012г.
гр. Русе, ОО КД ДАИ

28-29.02.2012г.
гр. Русе, ОО КД ДАИ

28-29.02.2012г.
гр. Русе, ОО КД ДАИ

28-29.02.2012г.
гр. Русе, ОО КД ДАИ

08-09.03.2012г.
гр. Кърджали, ОО КД ДАИ

08-09.03.2012г.
гр. Кърджали, ОО КД ДАИ

08-09.03.2012г.
гр. Кърджали, ОО КД ДАИ

08-09.03.2012г.
гр. Кърджали, ОО КД ДАИ

22-23.03.2012 г.
гр. София, ул.”Гурко” №5

22-23.03.2012 г.
гр. София, ул.”Гурко” №5

22-23.03.2012 г.
гр. София, ул.”Гурко” №5

22-23.03.2012 г.
гр. София, ул.”Гурко” №5

29-30.03.2012г.
гр. Видин, ОО КД ДАИ

29-30.03.2012г.
гр. Видин, ОО КД ДАИ

29-30.03.2012г.
гр. Видин, ОО КД ДАИ

29-30.03.2012г.
гр. Видин, ОО КД ДАИ

Наредба № 11 за международен
автомобилен превоз

Наредба № 33 за превоз на територията
на Република България

на товари

на пътници

на товари

на пътници

09-10.04.2012 г.
гр. Враца, ОО КД ДАИ

09-10.04.2012 г.
гр. Враца, ОО КД ДАИ

09-10.04.2012 г.
гр. Враца, ОО КД ДАИ

09-10.04.2012 г.
гр. Враца, ОО КД ДАИ

19-20.04.2012 г.
гр. София, ул.”Гурко” №5

19-20.04.2012 г.
гр. София, ул.”Гурко” №5

19-20.04.2012 г.
гр. София, ул.”Гурко” №5

19-20.04.2012 г.
гр. София, ул.”Гурко” №5

26-27.04.2012г.
гр. Благоевград,
ОО КД ДАИ

26-27.04.2012г.
гр. Благоевград,
ОО КД ДАИ

26-27.04.2012г.
гр. Благоевград,
ОО КД ДАИ

26-27.04.2012г.
гр. Благоевград,
ОО КД ДАИ

08-09.05.2012г.
гр. Плевен, ОО КД ДАИ

08-09.05.2012г.
гр. Плевен, ОО КД ДАИ

08-09.05.2012г.
гр. Плевен, ОО КД ДАИ

08-09.05.2012г.
гр. Плевен, ОО КД ДАИ

17-18.05.2012 г.
гр. София, ул.”Гурко” №5

17-18.05.2012 г.
гр. София, ул.”Гурко” №5

17-18.05.2012 г.
гр. София, ул.”Гурко” №5

17-18.05.2012 г.
гр. София, ул.”Гурко” №5

29-30.05.2012г.
гр. Хасково, ОО КД ДАИ

29-30.05.2012г.
гр. Хасково, ОО КД ДАИ

29-30.05.2012г.
гр. Хасково, ОО КД ДАИ

29-30.05.2012г.
гр. Хасково, ОО КД ДАИ

11-12.06.2012г.
гр. Търговище, ОО КД ДАИ

11-12.06.2012г.
гр. Търговище, ОО КД ДАИ

11-12.06.2012г.
гр. Търговище, ОО КД ДАИ

11-12.06.2012г.
гр. Търговище, ОО КД ДАИ

21-22.06.2012 г.
гр. София, ул.”Гурко” №5

21-22.06.2012 г.
гр. София, ул.”Гурко” №5

21-22.06.2012 г.
гр. София, ул.”Гурко” №5

21-22.06.2012 г.
гр. София, ул.”Гурко” №5

28-29.06.2012г.
гр. Бургас, ОО КД ДАИ

28-29.06.2012г.
гр. Бургас, ОО КД ДАИ

28-29.06.2012г.
гр. Бургас, ОО КД ДАИ

28-29.06.2012г.
гр. Бургас, ОО КД ДАИ